[Logo] Kaim Todner Solicitors
24hr Police Station Callout

Extradition - Polish

Prawo ekstradycyjne i Wyzwania w og³oszeniach Interpolu

Przegl¹d

Kaim Todner Solicitors to jedna z wiod¹cych firm w zakresie prawa ekstradycyjnego, która od 2014 roku zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Band Chambers & Partners.

Dzia³ ten jest kierowany przez adwokata Kevina Kendridge'a i posiada zespó³ dziesiêciu specjalistów od prawników zajmuj¹cych siê ekstradycj¹, co czyni go jednym z najwiêkszych w kraju poœwiêconym temu obszarowi praktyki.

Zespó³ jest wielonarodowy i wielojêzyczny. Jeœli angielski nie jest twoim pierwszym jêzykiem, mo¿emy rozmawiac w jêzyku polskim, rumuñskim, albañskim, francuskim, arabskim, hiszpañskim i norweskim.

Kaim Todner reprezentuje klientów we wszystkich formach wniosków o ekstradycjê. Z biegiem lat zdoby³a szczególn¹ wiedzê w zakresie wniosków ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Indii, Turcji, Paragwaju i Dubaju. Sprawy te s¹ znacznie bardziej z³o¿one ni¿ wnioski z krajów europejskich i wymagaj¹ reprezentacji od doœwiadczonych i wyspecjalizowanych prawników.

Ostatni sukces

W 2018 r. Kaim Todner skutecznie odwo³a³ siê od ekstradycji w sprawie Lauri Love przeciwko USA. By³ to prze³omowy przypadek, poniewa¿ po raz pierwszy pomyœlnie przeprowadzono dyskusjê w s¹dzie prowadz¹cym forum do ekstradycji.

By³o to równie¿ godne uwagi jako rzadka okazja, w której Wysoki Trybuna³ zwolni³ osobê, której dotyczy wniosek, w obliczu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Decyzja pokazuje gotowoœæ s¹dów angielskich, pomimo ¿¹dañ USA, do wkroczenia i ochrony swoich obywateli w przypadkach, w których ekstradycja by³aby uci¹¿liwa.

Bar Forum zosta³ wprowadzony w nastêpstwie sprawy Gary'ego McKinnona, którego równie¿ skutecznie reprezentowa³ Kaim Todner. Przewiduje ona, ¿e ekstradycja nie powinna mieæ miejsca w przypadkach, w których nie by³oby to w interesie wymiaru sprawiedliwoœci, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ przeprowadzenia procesu w Anglii, a tak¿e prawa cz³owieka osoby, której dotyczy wniosek, poœród innych wzglêdów.

Czerwone og³oszenia Interpol

Zespó³ jest bardzo dobrze zorientowany w podejmowaniu skutecznych wyzwañ zwi¹zanych z og³oszeniami Interpol Red i pomaganiu klientom w usuniêciu ich rekordów Interpolu.

Nierzadko zdarza siê, ¿e osoby, które nigdy nie by³y skazane za jakiekolwiek wykroczenia, stwierdzaj¹, ¿e s¹ zatrzymywane przez policjê podczas przekraczania granic. Mo¿e siê to zdarzyæ, gdy si³y policyjne zza oceanu poinformuj¹ Interpol, ¿e dana osoba jest poszukiwana.

W takich sytuacjach Kaim Todner jest w stanie udzieliæ porady i przedstawiæ pisemne uzasadnienie, argumentuj¹c, ¿e czerwony komunikat, zawiadomienie o rozpowszechnieniu lub zatrzymanie danych osoby nie jest zgodne z Konstytucj¹ Interpolu.
Mo¿liwe jest równie¿ z³o¿enie ustnych wyjaœnieñ we Francji, je¿eli jest to wskazane w okolicznoœciach niniejszej sprawy.

Jeœli spotkasz siê z wnioskiem o ekstradycjê lub uwa¿asz, ¿e mo¿esz zostaæ uznany za po¿¹danego przez Interpol, skontaktuj siê z nami w sprawie poni¿szych danych kontaktowych. Nasz zespó³ wyspecjalizowanych prawników zajmuj¹cych siê ekstradycj¹ chêtnie pomo¿e Ci, udzielaj¹c pierwszej.

Useful Links

The following links may be useful if you need more information.